WWW.UNPROFOR.CZ
WWW.UNPROFOR.CZ
UNPROFOR.CZ

Vítejte na webu úèastníku mírové mise OSN - UNPROFOR

Hlavní nabídka
· Dom/Index
· UNPF seznam
· Vzkaznk
· Diskuze
· Fotogalerie
· Odkazy na strnky
· Hledat
· Napi lnek
· Vzkaz adminovi
reklama
Pøihlá¹ení
Vtejte, jste pihlen(a) jako:, Anonymous

Jmno:
Heslo:
(Registrovat)
army-shop.cz
www.army-shop.cz - Zsilkov obchod
reklama
Vzkazník
Pokud zde chcete zanechat vzkaz, kliknìte v MENU na "Vzkazník"
Poslední vzkazy od:
·botom
·Robert
·Martin Hyro¹
·Alexander Magyar
·Roman Siwek
·Smola Petr
·Martin Prokop
·mjr. v.z. Michal Bayer
·Jan Urban
·Standa K.

vce...
[CNW:Counter]

ZDE v èlánku   naleznete podrobnìj¹í popis jednotlivých sekcí na¹eho webu
Upozornìní - pokud máte problém s heslem nebo s registrací, vyu¾ijte "Vzkaz adminovi". Dal¹í informace viz. Inofblok


 ®ádost- prosba

Pøíbìhy vojákù

od Romana Èelanského

Ahoj poøádáme srazy bývalích pøíslušníkù T-23 Repetitor z roku 1994-1995 a na nìkolik kamarádù nemáme u¾ léta kotakt. Mohl by jsi ta jména dát na hlavní stránku, tøeba je nìkdo zná a má na nì kontakt.

Dík za ka¾dé info.

jsou to :

Martin Kopiè (Èeská Lípa)

Ladislav Mikeš (Benešov)

Josef Novotný(Jihlava)

Vojtìch Vrzal (Plzeò)


 Autor: emil - Ptek, 02.08. 2013 - 07:58:33
 (3274 ten)
(Zobrazit cel lnek | 41 koment)

firma RICOM,sponzor stránek - servis a prodej výpoèetní a kanceláøské techniky - obchodní, poradenská a zprostøedkovatelská èinnost

 Vzpomínková akce

Pøíbìhy vojákùAnonymous nm odeslal(a) nsledujc lnek: "
Dne 3. srpna 2013 probìhne v Ro¾mitále na Šumavì vzpomínková akce na kamarády Petra Valeše a Luïka Zemana, kteøí zahynuli pøi plnìní svých povinností na stanovišti T-23 Repetitor v misi UNPROFOR dne 5. 8. 1995. Vzpomínka u hrobu Petra Valeše probìhne v sobotu 3. 8. 2013 okolo 11.00 hodin. Další akci organizuje mìsto Hodonín dne 5. 8. 2013 v 17.00 hodin na poèest Luïka Zemana. Kdo by mìl zájem se zúèastnit, bude vítán.
"

 Autor: emil - Pondl, 08.07. 2013 - 20:30:40
 (1065 ten)
(Zobrazit cel lnek | 13 koment)

 Setkání Modrých baretù, Èeský Krumlov 2012

Sdru¾ení váleèných veteránù ÈR

Setkání Modrých baretù, Èeský Krumlov 2012

19.5 2012 11:00 - 23:00  ( pozor !!! zmìna termínu )

Tradièní setkání a slavnostní nástup úèastníkù mírových operací a pøíslušníkù bývalé Výcvikové základny Mírových sil pøi pøíle¾itosti 20 let od vyslání prvních jednotek do misí OSN.

Odpolední èást akce probìhne v RZ Olšina.

Místo konání: 2. nádvoøí zámku (u kanónù), Státní hrad a zámek Èeský Krumlov, 2. nádvoøí, Èeský Krumlov

SMB 2012 - Dopolední program

Místo a èas srazu:
10:30- 11:00 na druhém nádvoøí Státního hradu a zámku Èeský Krumlov

Program:
11:00 – 11:15 Slavnostní nástup - 2. nádvoøí
11:15 - 11:45 Tradièní zápis do kroniky akce – zámecká vì¾
12:00 - 13:00 Setkání s pøáteli - zámecká kavárna pod vì¾í
(pro zájemce mo¾nost návštìvy zámeckého muzea - Hrádek na 2. Nádvoøí)
do 14:30 pøesun - RZ Olšina

(pøipravujeme autobus - odjezd 13:30 z BUS-STOPu na Chvalšinské ulici - naproti Teniscentru - zatím nepotvrzeno)

Více aktuálních informací k programu naleznete ZDE


 Autor: emil - Sobota, 21.04. 2012 - 06:14:59
 (3169 ten)
(Zobrazit cel lnek | 39 koment)

 UNPROFOR 20 - Vojenský historický ústav Praha aktuality

Unprofor - historie

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA – UNPROFOR 20 AKTUALITY: 

Jsme tady proto, aby se svìt, kdy¾ u¾ není rájem, nestal peklem!

Nápis na stanovišti francouzských pøíslušníkù sil OSN v Paræiæi v Sektoru JIH mise UNPROFOR v roce 1992


Jindøich Marek


U N P R O F O R
Èeské vzpomínky


V letošním roce uplyne ji¾ 20 let od nasazení èeských a slovenských vojákù v mírové peacekeepingové misi UNPROFOR (United Nations Protected Force) na území bývalé Jugoslávie. Po advance teamu v bøeznu 1992 se tehdejší èeskoslovenský prapor mírových sil OSN rozvinul do 18. dubna 1992 v prostoru své odpovìdnosti v Sektoru JIH v Krajinì v okolí Plitvických jezer. Bylo by chybou si tuto událost nepøipomenout!


Tyto události proto povìøený historik Vojenského historického ústavu bìhem roku 2012 pøipomene veøejnosti formou ètyø následujících aktivit:

* V tìchto dnech právì vychází v èísle 1 odborném ètvrtletníku VHÚ „Historie a vojenství“ obsáhlá sta» pod jménem „ÈEŠTÍ VOJÁCI A JEJICH ZAHRANIÈNÍ PARTNEØI V SEKRORU JIH MÍROVÉ MISE UNPROFOR 1992 – 1995“, která pøipomíná poèátky èinnosti našeho praporu v Krajinì a kontakty našich vojákù s francouzskými, keòskými, polskými, kanadskými a jordánskými vojáky.

* V pátek 20. dubna 1992 by mìl náèelník štábu AÈR otevøít v prostorách pøed budovou Generálního štábu v Dejvicích výstavu „open air“ výstavu „UNPROFOR – Èeské vzpomínky“, která chce na 22 panelech pøipomenout základní aspekty pùsobení èeských vojákù v této slo¾ité, ale také významné mírové misi. Výstava by zde mìla být umístìna mìsíc.

* Na poèátku léta vyjde v èísle 2 odborném ètvrtletníku VHÚ „Historie a vojenství“ další obsáhlá sta» z pera Jindøicha Marka pod jménem „ÈESKÝ PRAPOR MÍROVÉ MISE UNCRO A CHORVATSKÁ OPERACE OLUJA“, která se pokusí nastínit základní prùbìh událostí v pásmu praporu v srpnu 1995.

* V dobì pøed vánoèními svátky by se potom na pultech knihkupectví mìla objevit kniha Jindøicha Marka z produkce chebského nakladatelství Svìt køídel pod stejným názvem jako výstava pøed GŠ AÈR – tedy „UNPROFOR – Èeské vzpomínky“, aby pøipomnìla èeské veøejnosti neprávem opomíjenou úèast èeských vojákù v mírových misích OSN.


V souèasné dobì autor dokonèuje sbìr fotografií a vzpomínek zajímavých pamìtníkù, potøebných pro dokonèení knihy, a proto uvítá s povdìkem jakoukoliv další radu, vzpomínku èi zápùjèku fotografií a dokumentù prostøednictvím tìchto kontaktù – Mail:   m.jindrich@seznam.cz 

TELEFON VHÚ: 973 204 954

Peacekeeping není job pro vojáky, ale nikdo jiný to dìlat nemù¾e…
Generalní tajemník OSN Dag Hammarskjöld (1905–1961)


 Autor: emil - Sobota, 24.03. 2012 - 16:35:57
 (4526 ten)
(Zobrazit cel lnek | 44 koment)

 Setkání modrých baretù 2012

Sdru¾ení váleèných veteránù ÈR

Píše se rok 2012 a  za necelý mìsíc uplyne 20 let od odjezdu první jednotky UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie.
U této pøíle¾itosti bych Vás chtìl všechny pozvat na akci "Setkání modrých baretù" v Èeském Krumlovì, organizovanou Jihoèeskou sekcí Sdru¾ení váleèných veteránù.

Akce se koná ve dnech 5.-6. kvìtna.

Vìøím, ¾e i letos tam potkám spoustu kamarádù a ¾e u pøíle¾itosti 20. výroèí bude úèast hojná, a to nejen z øad pøíslušníkù zmiòované první rotace.

Další informace k akci a program zveøejním na stránkách www.unprofor.cz hned jak budou k dispozici.

Naleznete je také na stránkách SVV  www.legionar.org


 Autor: emil - Steda, 21.03. 2012 - 10:34:21
 (5165 ten)
(Zobrazit cel lnek | 55 koment)

Star lnky
· Vzpomínka na slu¾bu v mírových silách OSN
· Projekt - Z války/armády do civilního zamìstnání
· Pøíprava cesty na území bývalé Jugoslavie ...
· SMB 2011 - program
· Setkání Modrých baretù v Èeském Krumlovì
· Hledám kamaráda
· Vzpomínka na slu¾bu v MS OSN (UNPROFOR)
· Ples modrých baretù

[ Star lnky ]
Posledn pidan odkazy
· 1: Video OT 64 na Youtube
· 2: Adriaspezialist - Uniline.at (Specijalista na dovolenou v Chorvatsku)
· 3: Pronájem apartmánù - Plitvice
· 4: Hostelsclub.at - Ubytování po celém svete
· 5: Adriagate - Ubytovanie v Chorvátsku
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
as potebn ke zpracovn strnky: 0.30 sekund